Powitaj jesień w nowej biżuterii Odbierz 15% rabatu Kod: zlotajesien2018
Polityka prywatności

Polityka Prywatności

SPIS TREŚCI:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

IV. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DANYMI

VI. UPRAWNIENIA VII. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

VIII. POLITYKA COOKIES

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego For You Dominika Smolnik ­ Wasielewska, ul. Spółdzielcza, nr 8 lok B4, Grębocin, 87-162, Lubicz Górny; Numer NIP 8321873368, REGON 369038815; adres poczty elektronicznej: biuro@esclusiva.pl - zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r (dalej jako RODO)

II ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady: 1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek; 2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda/podstawa na wszystkie cele. 3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania; 4. Merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych; 5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce dokonujemy indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinniśmy przetwarzać Państwa dane. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych. Obrazując powyższe: – dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody wykorzystujemy przez czas określony w zgodzie, a w każdym przypadku do czasu jej odwołania; – dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy przestajemy przetwarzać, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń). 6. Integralności i poufności danych – Państwa dane są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek. W naszej działalności przesłanką uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w szczególności: – art. 6 ust. 1 punkt b RODO – a więc, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Na podstawie tej przesłanki będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które są niezbędne do tego, by zawrzeć umowę, a następnie, by ją prawidłowo zrealizować; – art. 6 ust. 1 punkt a RODO – w takim przypadku, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody. W praktyce będziemy ubiegać się o Państwa zgodę w celu dostarczania informacji handlowych i/lub marketingowych. – art. 6 ust. 1 punkt c RODO – a więc, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze np dla celów podatkowych lub z tytułu odpowiedzialności za produkt wadliwy – art. 6 ust. 1 punkt f RODO – czyli, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

IV. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzamy m.in. następujące kategorie danych osobowych: 1. Dane osobowe naszych klientów przetwarzamy w celu: - wykonania Umowy Sprzedaży oraz przesłanie spersonalizowanej informacji handlowej w ramach marketingu bezpośredniego. - Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów. - Wykonanie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. a) podstawa prawna Artykuł 6 ust. 1 lit. b i f) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora). b) Zakres danych: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. c) Podanie danych osobowych, jeśli klient chce zawrzeć z Administratorem umowę sprzedaży jest obowiązkowe. Ich brak uniemożliwi realizację wysyłki 2. Cele przetwarzania: w celach marketingowych, w celu organizacji przez For You programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych lub innych działań marketingowych; oraz przy wyrażeniu przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży. b) Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda). Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu. c) Zakres danych: Adres poczty elektronicznej 3. Cele przetwarzania: Prowadzenie ksiąg podatkowych lub rachunkowych. a) Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395). Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą). b) Zakres danych: Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 4. Cele przetwarzania: w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących For You. a) 1 Podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). b) Zakres danych: Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy) oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. 2. Dane osobowe odbiorców newslettera a) dane te przetwarzamy w celu dostarczenia na podany adres elektroniczny informacji marketingowych. Przez informacje marketingowe należy rozumieć wszelkiego rodzaju aktualności, ciekawostki, informacje o nowościach i zmianach, kupony zniżkowe) b) dane te obejmować będą: – imię i nazwisko – adres e-mail c) podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Odmowa podania danych pozostaje bez wpływu na zawarcie i realizację umowy. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta. 3. Dane osób korzystających z formularzy kontaktowych na stronie www a) dane te przetwarzamy, by móc udzielić Państwu odpowiedzi na pytania sformułowane dostępnymi kanałami (formularze kontaktowe) b) dane te obejmują: – imię i nazwisko, – adres poczty elektronicznej, – nr telefonu, – adres IP c) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie Państwu oczekiwanych odpowiedzi. V SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DANYMI Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu dla którego zostały pozyskane. Ponadto, dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – zawarciu umowy – przeprowadzenia czynności związanych z realizacją umowy – wykrywanie nadużyć i zapobiegania im – ustalanie, obrony i dochodzenia roszczeń – tworzenia zestawień, analiz i statystyk Przetwarzane przez nas informacje nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane do następujących kategorii podmiotów/organów: – podmioty/organy upoważnione na podstawie przepisów prawa – podmioty, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. realizacja płatności, obsługa dostaw itp.) Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z Państwa danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.

VI UPRAWNIENIA

Posiadają Państwo prawo: – dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, – usunięcia swoich danych, – ograniczenia przetwarzania, – prawo do przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii, – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, – prawo do sprzeciwu. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@esclusiva.pl Każdy Państwa wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Lojalnie zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo Państwa żądania, nie będziemy mogli np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne z uwagi na fakt realizacji umowy). Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

VII. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania. 2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przypomnienie o niedokończonych zakupach, wskazanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanej propozycji Produktu. 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

VIII POLITYKA COOKIES

Nasze witryny wykorzystują technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu umożliwienia witrynie rozpoznania użytkownika oraz dostosowania witryny do Państwa potrzeb. Pliki Cookies nie są w żaden sposób łączone i kojarzone z innymi podanymi przez Państwa informacjami. Pliki Cookies są przez nas wykorzystywane w celu: – umożliwienia zalogowania – utrzymania sesji (stanu zalogowania) – dopasowania zawartości strony do Państwa potrzeb (w szczególności możliwości i ustawień urządzenia, z którego Państwo korzystacie) – tworzenia statystyk (statystyki te mają charakter anonimowy). Dopuszczamy możliwość zamieszczania plików Cookies zaufanym zewnętrznym partnerom, takich jak Google. Mają Państwo prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były automatycznie rejestrowane (wskazówki odnajdą Państwo w plikach pomocy dostawcy dane oprogramowania). Zastrzegamy, że zablokowanie Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.

 

KONTAKT:

+ 48 791 165 981

(Pn.-sb. w godz. 9.00-18.00)


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl