❤️❤️Zarejestruj się w sklepie i odbierz rabat 20% z okazji Walentynek💝🎁
Kolekcja Exclusive
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Esclusiva.pl obowiązujący od dnia 25.05.2018


Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez For You Dominika Smolnik ­ Wasielewska z siedzibą w Toruniu 87-100, ul.  Sportowa 18-20, lok. 2.08
za pośrednictwem sklepu internetowego http://www.esclusiva.pl/ oraz określa zasady i warunki świadczenia  usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.


§ 1 Definicje regulaminowe:

1. For You - For You Dominika Smolnik ­ Wasielewska z siedzibą w w Toruniu, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, NIP 8321873368, REGON 369038815
2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez For You dostępny na stronie internetowej pod adresem  http://www.esclusiva.pl
3. Klient –  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z For You niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;
5. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie For You przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem http://www.esclusiva.pl/ jest prowadzony przez For You Dominika Smolnik  ­ Wasielewska z siedzibą w lokalu przy Ul. Sportowa 18, lok. 2.08
87-100 Toruń, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, NIP 8321873368, REGON 369038815
2. Dane kontaktowe:
1) Adres pocztowy:
    Ul. Sportowa 18, lok. 2.08, 87-100 Toruń

2) adres poczty elektronicznej: biuro@esclusiva.pl
3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: + 48 791 165 981, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
4. Administratorem, Właścicielem oraz Sprzedawcą w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem http://www.esclusiva.pl/ jest firma For You Dominika Smolnik-Wasielewska
5. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna biżuterii za pośrednictwem Internetu.
6. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
7. Biżuteria z metali szlachetnych posiada cechy probiercze Urzędu Probierczego, co jest potwierdzeniem próby kruszcu z jakiego została wykonana. Według prawa probierczego obowiązującego w Polsce, znaki probiercze nie są wymagane na wyrobach złotych o masie poniżej 1 grama oraz na wyrobach srebrnych o masie poniżej 5 gramów.
8. Biżuteria z kamieniami szlachetnymi posiada certyfikat autentyczności
9. Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej http://www.esclusiva.pl/, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
10. Zdjęcia, opisy i ceny towarów, zamieszczone na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
2) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
3) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
4) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla  For You;
5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
6) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4 Składanie zamówień

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Sklep prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
4. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia produktów nie oddają  ich rzeczywistej wielkości. Kolorystyka zdjęć poszczególnych produktów może minimalnie odbiegać od rzeczywistych kolorów danych towarów w związku z indywidualnymi ustawieniami monitora  Klienta. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się Klienta o kontakt ze Sklepem internetowym.

5. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1) W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na  stronę internetową  http://www.esclusiva.pl/,  dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

     2) Po przejściu do zakładki Koszyk należy  wybrać sposób dostawy towaru, sposób     płatności i wypełnić formularz zamówienia,
      3)  Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich     niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawiera informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,

4)  Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych włącznie z wyborem  produktów dodanych do koszyka do momentu naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.  Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

5) W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

6) Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z  For You Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7) Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8) Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
9) Klient może dokonać zakupu za uprzednią rejestracją lub bez rejestracji. Nie jest wymagane rejestrowanie się w celu złożenia zamówienia.
10) Realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 15, w soboty, w niedziele oraz w święta rozpoczyna się od następnego dnia roboczego.
11) Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo określony przy produkcie, którego dotyczy zamówienie. Liczony jest od dnia zawarcia umowy do dnia wydania przedmiotu zamówienia Klientowi.
12) Jeżeli Klient zamawia w różnym czasie produkty  o rożnych terminach realizacji, na wyraźne polecenie Klienta mogą one zostać zrealizowane łącznie, a za termin ich realizacji uznaje się termin realizacji najbardziej czasochłonnego.
13) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
14) Klient podaje swoje dane osobowe wskazane w formularzu oznaczone jako obowiązkowe. Jest to dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
15) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia
16) Przed potwierdzeniem powyższych danych w Sklepie Internetowym Klient oświadcza, iż wskazane wyżej dane są prawidłowe.


§ 5 Ceny towarów i metody płatności
1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto.
2. Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
5.  Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku, gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym Zamawiający ma prawo od odstąpienia od umowy.
6. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
1) płatność w postaci przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy nr 40114020040000390277363427
2) W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia/faktury oraz imię i nazwisko osoby (nazwa firmy) składającej zamówienie.
3) płatnością w systemie przelewy24.pl (system bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych);
4) kartą płatniczą poprzez system PayU

7. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 4 godzin od otrzymania od For You wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.


§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy – zwrot towaru
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin biegnie od dnia objęcia w posiadanie przedmiotu umowy przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Dla zachowania terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem.

3. Odstąpienie od umowy następuje na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji.
4. Wystarczy wysłać informację z oświadczeniem o zwrocie na adres email Biuro@esclusiva.pl

5. For You poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. Odstępujący od umowy zobowiązany jest zwrócić wydany mu produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy odesłać na Adres: Staviori, Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań
7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym – Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia For You  przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. For You może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.
10. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3. Uprawnienia opisane w ust. 1 nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
11.  Zwrot płatności zostanie dokonany przez  For You przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 8 Procedura reklamacyjna


1. For You jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. For You ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą For You  niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) For You  sugeruje Klientowi skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w pn. „ZWROTY", niż drogi reklamacyjnej.

3. Zgłoszenie reklamacji należy składać na piśmie. Klient może złożyć reklamację w dowolnej formie.

4. Zgłoszenie należy wysłać na adres

Adres email: biuro@esclusiva.pl

(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

5. Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

6. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, i/lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail), datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć  For You dowód zakupu towaru – najlepiej oryginału faktury VAT. For You rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt For You  (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 4 powyżej. Obciążenie kosztami For You ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.
9. For You rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłkę pocztową (za potwierdzeniem nadania).
       10.  Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa For You  jest odpowiedzialna za     wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub     wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad     obciążających For You:

1. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
2. uszkodzeń mechanicznych Towaru,
3. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru,
Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.
11. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.
12. W razie stwierdzenia, iż niezgodność produktu z umową jest skutkiem wady, do zaistnienia której doszło z przyczyn leżących po stronie kupującego, w tym z tytułu nieprawidłowej eksploatacji For You  skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach napraw

§ 10. Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Skorzystanie  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z For You
3. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)  Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
2) Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
3) Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej:    www.federacjakonsumentow.org.pl.

4.  Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów         internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy    internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5.  Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

§ 11. Wymagania Techniczne i pliki cookies
1. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
2. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.
3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
4. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest spełnienie przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) Komputer lub innego urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet;
2) System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS
3) Procesor: 1 GHz
4) RAM: 1 GB pamięci RAM
5) Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca
6)  Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768
7) Sterowanie: klawiatura, mysz
8) Opcjonalnie: słuchawki
9) Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s
10) Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script i cookies: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).
11) Zalecana rozdzielczość monitora to 1024x768 pikseli.
12) W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
2. For You honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta . Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
3. For You zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego link http://www.esclusiva.pl/regulamin wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy For You- w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi.
4. Załącznikami do Regulaminu są:  FORMULARZ ZWROT TOWARU - ODSTĄPIENIE OD UMOWY, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz FORMULARZ REKLAMACYJNY, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.


Dla Klubowiczów

 

+ 48 791 165 981 (pn-pt w godz. 9.00-17.00)

biuro@esclusiva.pl


Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl