❤️❤️Zarejestruj się w sklepie i odbierz rabat 20% z okazji Walentynek💝🎁
Kolekcja Exclusive
Reklamacje

Procedura reklamacyjna

1. Sklep Esclusiva.pl jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. Esclusiva.pl ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.


2. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Esclusiva.pl niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Esclusiva.pl sugeruje Klientowi skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w pn. „ZWROTY", niż drogi reklamacyjnej.

3. Zgłoszenie reklamacji należy składać na piśmie za pomocą Formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu – pobierz tutaj. Klient może złożyć reklamację w dowolnej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.

4. Zgłoszenie należy wysłać pocztą na adres

Adres email: biuro@esclusiva.pl

(z dopiskiem: „REKLAMACJA”).

5. Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).

6. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, i/lub adres poczty elektronicznej (adres e-mail), datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7.  For You rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

8. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na koszt Esclusiva.pl (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 4 powyżej. Obciążenie kosztami sklepu Esclusiva.pl ma miejsce wyłącznie w przypadku, gdy reklamacja jest uzasadniona. W przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony zostanie Klient.

9.  Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Esclusiva.pl jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Esclusiva.pl:

1. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
2. uszkodzeń mechanicznych Towaru,
3. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru,
Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.
11. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.
12. W razie stwierdzenia, iż niezgodność produktu z umową jest skutkiem wady, do zaistnienia której doszło z przyczyn leżących po stronie kupującego, w tym z tytułu nieprawidłowej eksploatacji For You  skontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach napraw

§ 10. Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Skorzystanie  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Esclusiva.pl
3. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)  Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej
2) Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
3) Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej:    www.federacjakonsumentow.org.pl.

4.  Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy    internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5.  Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Dla Klubowiczów

 

+ 48 791 165 981 (pn-pt w godz. 9.00-17.00)

biuro@esclusiva.pl


Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl